4Stock

Image

POLSKA DYSTRYBUCJA BUDOWLANA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Informuje o rozpoczęciu procedury wyboru Autoryzowanego Doradcy

Postępowanie wyboru związane jest z wnioskiem o dofinansowanie w ramach
Działania 3.1 „Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka”,
Poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock

III Oś Priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe na wybór Autoryzowanego Doradcy

Protokół z wyboru Autoryzowanego Doradcy